Ons profiel

Kindcentrum Atalanta huisvest openbare basisschool Atalanta en opvang in één modern pand. De basisschool werkt vanuit de volgende kernwaarden. Hier staan we voor!

Een tweetalige school
Kindcentrum Atalanta biedt tweetalig onderwijs. Het aanleren van een vreemde taal is voor jonge kinderen natuurlijk en veel eenvoudiger dan voor volwassenen. Na het volgen van ons Engelse programma verlaten leerlingen de school gemiddeld met een uitstroomniveau Engels van de tweede à derde klas havo-vwo.

Een verbindende school
Kindcentrum Atalanta verbindt onderwijs, opvang, opvoeding en ontspanning, met een scherpe focus op het individuele kind. Er is een doorgaande ontwikkellijn: van 0 tot 13 jaar is er doorlopend zicht op de ontwikkeling. Onze leerkrachten verbinden zich met de leerlingen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen. We investeren in een harmonieuze samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Pedagogisch medewerkers zijn op hun beurt nauw betrokken bij de kinderen en hun ontwikkeling. Als integraal kindcentrum werken we voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvang.

Een respectvolle school
In Kindcentrum Atalanta benaderen we elkaar met respect. Elk kind leert van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Het aanleren van sociale vaardigheden en weerbaarheid komt ruim aan bod: onze school is een gecertificeerde Kanjerschool en voor leerlingen van groep 7 en 8 zijn er ook Rots & Water-lessen. In dit pedagogische klimaat komt ieder kind tot bloei.

Een nieuwsgierige school
Met ons aanbod prikkelen wij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Leerlingen krijgen volop de ruimte om hun talenten te ontdekken. We werken actief aan het kweken van een betrokken, medeverantwoordelijke houding bij de kinderen. Zo leren ze in zichzelf (en de ander) te geloven en te vertrouwen op hun vaardigheden. Hiermee kunnen ze zelfverzekerd hun eigen toekomst mede-vormgeven.

Een ambitieuze school
Kindcentrum Atalanta is ambitieus. Wij verwachten van ons team en van onze leerlingen toewijding, werk van hoge kwaliteit en het initiatief tot verbetering. We willen graag het beste uit onszelf en uit elke leerling halen. De wettelijk vastgestelde kerndoelen voor taal, lezen, schrijven en rekenen zijn voor ons richtinggevend. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de 21ste-eeuwse vaardigheden; we trainen executieve functies, zoals plannen, organiseren, emotieregulatie, en flexibel en sociaal gedrag. Uw kind stroomt uiteindelijk met een goedgevulde rugzak vol kennis en vaardigheden door naar het vervolgonderwijs!
Cookie instellingen