Ik ben welkom!

Kindcentrum Atalanta heeft gekozen voor het jaarklassensysteem, het continurooster en het vijfgelijkedagen-model van 8.45 tot 14.15 uur.

Opbrengstgericht werken
Onze school bewaakt de balans in de aandacht voor de emotionele (ik en mijn gevoel), sociale (ik en de ander), cognitieve (ik en het leren), motorische (ik en het bewegen) en creatieve (ik en mijn origineel denken) ontwikkeling. Daardoor kunnen kinderen opgroeien tot evenwichtige mensen. De leerkrachten bepalen samen de thema’s en onderwerpen die in de groepen aan de orde komen. Ook de kinderopvang sluit hier zo veel mogelijk op aan.
Binnen het onderwijsaanbod leggen we bij voorkeur extra accenten op de thema’s ‘natuur, duurzaamheid en gezondheid’, ‘kunst en cultuur’, ‘sociale interactie en veiligheid’ en ‘mens en (digitale) wereld’. Deze extra focus komt tot uiting in themaweken, excursies of speciale activiteiten.
Leerlingen met kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid kunnen vanaf groep 3 deelnemen aan de Plusklas. In deze Plusklas leren kinderen gebruikmaken van de eigen leer- en denkmogelijkheden, en trainen zij vaardigheden zoals zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren en onderzoeken. Voor het meedoen aan de Plusklas gelden specifieke criteria.
De leertijd op onze school wordt effectief besteed en de leerkrachten werken vanuit een opbrengstgerichte instelling. In de klassen heerst een ordelijk, gestructureerd en pedagogisch veilig klimaat. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen aanvullende zorg. Ook in die zorg is er tussen leerkrachten en eventuele pedagogisch medewerkers een gerichte overdracht.

Kanjerschool
Kindcentrum Atalanta is gecertificeerd om te werken volgens de Kanjertraining, een landelijke gedragsinterventie die erkend is door het Nederlands Jeugdinstituut. Deze methode geeft leerkrachten handvatten om leerlingen sociaal vaardig en weerbaar te maken. Het is bedoeld om een vertrouwde en veilige sfeer in te klas en in de school te creëren, waarin kinderen positief over zichzelf en de ander leren denken. Door deze methode kunnen kinderen zich vaak beter concentreren en behalen zij betere schoolresultaten; als je lekker in je vel zit, heb je energie om fijn te leren en te spelen!
Leerkrachten geven wekelijks Kanjerlessen, al vanaf de kleuterklas. Dit gebeurt met spelletjes, rollenspel en verhalen, gebaseerd op praktijksituaties. Er zijn gekleurde petten die symbool staan voor een specifieke eigenschap. Kinderen zien zo goed de gevolgen van bepaalde sociale keuzes en bespreken die met elkaar.
Leerlingen in groep 7 en 8 krijgen Rots & Water-lessen, waarin aandacht is voor groepsprocessen en groepsdruk. Via fysieke oefeningen in de gymzaal leren zij emoties herkennen en hiermee omgaan.

21ste-eeuwse vaardigheden
Ook Kindcentrum Atalanta bereidt leerlingen voor op beroepen van de toekomst. We weten niet precies wat zij daarvoor moeten leren, maar we kunnen hier al wel een goede basis voor creëren. We richten ons daarom, naast de kerndoelen van het basisonderwijs, op het aanleren van de 21ste-eeuwse vaardigheden: Creativiteit, Kritisch denken, Engels, Probleemoplossingsvaardigheden, Mediawijsheid, Communiceren, Samenwerken, Digitale geletterdheid, Sociale en culturele vaardigheden en Zelfregulering. Deze vaardigheden komen bijvoorbeeld aan bod bij het werken met programmeerspelletjes, bij het kiezen voor een eigen leerroute binnen het zelfstandig werken in groep 7 en 8.
Ook leren kinderen een 3D-printer gebruiken. Digiborden, iPads en Notebooks worden gebruikt in alle klassen. Bij het uitvoeren van deze projecten krijgt het team ondersteuning van onder meer Junior IOT.
Cookie instellingen